Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega.


ako-ovek-svakog-dana-stoji-na-ivici-i-gleda-u-provaliju-jednog-dana-e-i-provalija-pogledati-u-njega
fridrih ničeakočoveksvakogdanastojinaivicigledaprovalijujednogćeprovalijapogledatinjegaako čovekčovek svakogsvakog danadana stojistoji nana iviciivici ii gledagleda uu provalijujednog danadana ćei provalijaprovalija pogledatipogledati uu njegaako čovek svakogčovek svakog danasvakog dana stojidana stoji nastoji na ivicina ivici iivici i gledai gleda ugleda u provalijujednog dana ćedana će iće i provalijai provalija pogledatiprovalija pogledati upogledati u njegaako čovek svakog danačovek svakog dana stojisvakog dana stoji nadana stoji na ivicistoji na ivici ina ivici i gledaivici i gleda ui gleda u provalijujednog dana će idana će i provalijaće i provalija pogledatii provalija pogledati uprovalija pogledati u njegaako čovek svakog dana stojičovek svakog dana stoji nasvakog dana stoji na ivicidana stoji na ivici istoji na ivici i gledana ivici i gleda uivici i gleda u provalijujednog dana će i provalijadana će i provalija pogledatiće i provalija pogledati ui provalija pogledati u njega

Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Ja svakog dana vršim kriminal – ubijam vreme! ;)
ja-svakog-dana-vrim-kriminal-ubijam-vreme
Imacu i ja ravan stomak , jednog dana. . . :PP ^.-
imacu-i-ja-ravan-stomak-jednog-dana-pp
Ja nisam bolestan. Ali ne brini jednog dana ću sigurno umreti. -Šarl de Gol
ja-nisam-bolestan-ali-ne-brini-jednog-dana-u-sigurno-umreti