Ako je čovjek dvadeset i četiri sata prije u pravu nego svi drugi, onda ga dvadeset i četiri sata smatraju čovjekom koji nema zdrav razum.


ako-ovjek-dvadeset-i-etiri-sata-prije-u-pravu-nego-svi-drugi-onda-ga-dvadeset-i-etiri-sata-smatraju-ovjekom-koji-nema-zdrav-razum
antoine de rivarolakočovjekdvadesetčetirisataprijepravunegosvidrugiondagasmatrajučovjekomkojinemazdravrazumako jeje čovjekčovjek dvadesetdvadeset ii četiričetiri satasata prijeprije uu pravupravu negonego svisvi drugionda gaga dvadesetdvadeset ii četiričetiri satasata smatrajusmatraju čovjekomčovjekom kojikoji nemanema zdravzdrav razumako je čovjekje čovjek dvadesetčovjek dvadeset idvadeset i četirii četiri satačetiri sata prijesata prije uprije u pravuu pravu negopravu nego svinego svi drugionda ga dvadesetga dvadeset idvadeset i četirii četiri satačetiri sata smatrajusata smatraju čovjekomsmatraju čovjekom kojičovjekom koji nemakoji nema zdravnema zdrav razumako je čovjek dvadesetje čovjek dvadeset ičovjek dvadeset i četiridvadeset i četiri satai četiri sata priječetiri sata prije usata prije u pravuprije u pravu negou pravu nego svipravu nego svi drugionda ga dvadeset iga dvadeset i četiridvadeset i četiri satai četiri sata smatrajučetiri sata smatraju čovjekomsata smatraju čovjekom kojismatraju čovjekom koji nemačovjekom koji nema zdravkoji nema zdrav razumako je čovjek dvadeset ije čovjek dvadeset i četiričovjek dvadeset i četiri satadvadeset i četiri sata prijei četiri sata prije učetiri sata prije u pravusata prije u pravu negoprije u pravu nego sviu pravu nego svi drugionda ga dvadeset i četiriga dvadeset i četiri satadvadeset i četiri sata smatrajui četiri sata smatraju čovjekomčetiri sata smatraju čovjekom kojisata smatraju čovjekom koji nemasmatraju čovjekom koji nema zdravčovjekom koji nema zdrav razum

Ja bih postao hrišćanin kad bi hriršćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri časa dnevno. -Mahatma Gandi
ja-bih-postao-hrianin-kad-bi-hrirani-bili-hriani-sva-dvadeset-i-etiri-asa-dnevno
Deca misle da dvadeset šilinga i dvadeset godina jedva mogu da se potroše. -Bendžamin Frenklin
deca-misle-da-dvadeset-ilinga-i-dvadeset-godina-jedva-mogu-da-se-potroe
Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte. -Mark Tven
za-dvadeset-godina-biete-vie-razoarani-stvarima-koje-niste-uinili-nego-stvarima-koje-jeste-zato-isplovite-iz-sigurne-luke-istraujte-sanjajte-otkrijte
Svatko ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina. -Henri  Ford
svatko-ko-prestane-uiti-star-bilo-da-ima-dvadeset-ili-osamdeset-godina
Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina. -Henri Ford
svako-ko-prestane-uiti-star-bilo-da-ima-dvadeset-ili-osamdeset-godina