Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.


ako-postojalo-vreme-kad-bilo-onda-moralo-postojati-i-vreme-kad-nije-bilo-toga-to-dakle-nekad-nastalo-moe-li-se-onda-rei-da-li-ono-pripada-biu
Čuang ceakopostojalovremekadbilonitaondamoralopostojatinijetoganitatonitadaklenekadnastalomoželiserećidaonopripadabićuilinebićuČakzarečikojesamupravoizgovorionemogunetoznačeako jeje postojalopostojalo vremevreme kadkad jeje bilobilo ništaonda jeje moralomoralo postojatipostojati ii vremevreme kadkad nijenije bilobilo nini togatoga ništaništa jenekad nastalomože lili sese ondaonda rećireći dada lili onoono pripadapripada bićubiću iliili nebićuČak nini zaza rečireči kojekoje samsam upravoupravo izgovorioizgovorio nene mogumogu rećireći dada lili neštonešto značeznače iliili nene značeznače ništaako je postojaloje postojalo vremepostojalo vreme kadvreme kad jekad je biloje bilo ništaonda je moraloje moralo postojatimoralo postojati ipostojati i vremei vreme kadvreme kad nijekad nije bilonije bilo nibilo ni togani toga ništamože li seli se ondase onda rećionda reći dareći da lida li onoli ono pripadaono pripada bićupripada biću ilibiću ili nebićuČak ni zani za rečiza reči kojereči koje samkoje sam upravosam upravo izgovorioupravo izgovorio neizgovorio ne mogune mogu rećimogu reći dareći da lida li neštoli nešto značenešto znače iliznače ili neili ne značene znače ništa

Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti  pokreneš.Ništa mi ne vredi što se trudim da nešto objasnim rečima koje ti ništa ne znače. Idi i iskusi sam. Vreme je da se ti pokreneš.Ako nemaš šta da kažeš, nemoj onda ništa ni reći.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Bolje je ništa ne reći, nego reći ništa.Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...