Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.


ako-postoji-bog-onda-preko-potrebno-da-on-bude-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
monteskjeakopostojibogondaprekopotrebnodaonbudepravedanjerakotonebibiobiogorinesavrenijiodsvihbićaako postojipostoji bogonda jeje prekopreko potrebnopotrebno dada onon budebude pravedanjer akone bibi biobio bibi gorigori ii nesavršenijinesavršeniji odod svihsvih bićaako postoji bogonda je prekoje preko potrebnopreko potrebno dapotrebno da onda on budeon bude pravedanako to nene bi biobio bi goribi gori igori i nesavršenijii nesavršeniji odnesavršeniji od svihod svih bićaonda je preko potrebnoje preko potrebno dapreko potrebno da onpotrebno da on budeda on bude pravedanjer ako to neako to ne bibio bi gori ibi gori i nesavršenijigori i nesavršeniji odi nesavršeniji od svihnesavršeniji od svih bićaonda je preko potrebno daje preko potrebno da onpreko potrebno da on budepotrebno da on bude pravedanjer ako to ne biako to ne bi biobio bi gori i nesavršenijibi gori i nesavršeniji odgori i nesavršeniji od svihi nesavršeniji od svih bića

Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-prijeko-potrebno-da-on-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. -Nikolaj Velimirović
kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji
Kada bi svako od nas bio covek, onda bi i svaki kamen bio dragulj
kada-bi-svako-od-nas-bio-covek-onda-bi-i-svaki-kamen-bio-dragulj
Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran. -Aleksandar Dima
po-svetom-pismu-ena-poslednje-delo-koje-bog-stvorio-mora-da-to-uinio-u-subotu-jer-se-vidi-koliko-bio-umoran