Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.


ako-postoji-bog-onda-prijeko-potrebno-da-on-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
monteskjeakopostojibogondaprijekopotrebnodaonpravedanjerakotonebibiobiogorinesavrenijiodsvihbićaako postojipostoji bogonda jeje prijekoprijeko potrebnopotrebno dada jeje onon pravedanjer akone bibi biobio bibi gorigori ii nesavršenijinesavršeniji odod svihsvih bićaako postoji bogonda je prijekoje prijeko potrebnoprijeko potrebno dapotrebno da jeda je onje on pravedanako to nene bi biobio bi goribi gori igori i nesavršenijii nesavršeniji odnesavršeniji od svihod svih bićaonda je prijeko potrebnoje prijeko potrebno daprijeko potrebno da jepotrebno da je onda je on pravedanjer ako to neako to ne bibio bi gori ibi gori i nesavršenijigori i nesavršeniji odi nesavršeniji od svihnesavršeniji od svih bićaonda je prijeko potrebno daje prijeko potrebno da jeprijeko potrebno da je onpotrebno da je on pravedanjer ako to ne biako to ne bi biobio bi gori i nesavršenijibi gori i nesavršeniji odgori i nesavršeniji od svihi nesavršeniji od svih bića

Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-preko-potrebno-da-on-bude-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
Kada bi svako od nas bio covek, onda bi i svaki kamen bio dragulj
kada-bi-svako-od-nas-bio-covek-onda-bi-i-svaki-kamen-bio-dragulj
Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. -Nikolaj Velimirović
kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji
Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti. -Ivan Turgenjev
ivot-kakav-bio-da-bio-bolji-od-te-kao-to-zdravlje-bolje-od-bolesti
Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan. -Matija Bećković
ivot-nam-ne-bi-bio-potreban-kad-bi-bio-jasan