Ako postoji neka uteha u tragediji gubitka osobe koju smo toliko silno voleli, to je ona uvek neophodna nada da je možda i bolje što se tako dogodilo. Budim se i uspavljujem s tim uverenjem.


ako-postoji-neka-uteha-u-tragediji-gubitka-osobe-koju-smo-toliko-silno-voleli-to-ona-uvek-neophodna-nada-da-moda-i-bolje-to-se-tako-dogodilo-budim
paulo koeljoakopostojinekautehatragedijigubitkaosobekojusmotolikosilnovolelitoonauvekneophodnanadadamoždaboljetosetakodogodilobudimuspavljujemtimuverenjemako postojipostoji nekaneka utehauteha uu tragedijitragediji gubitkagubitka osobeosobe kojukoju smosmo tolikotoliko silnosilno volelije onaona uvekuvek neophodnaneophodna nadanada dada jeje moždamožda ii boljebolje štošto sese takotako dogodilobudim sese ii uspavljujemuspavljujem ss timtim uverenjemako postoji nekapostoji neka utehaneka uteha uuteha u tragedijiu tragediji gubitkatragediji gubitka osobegubitka osobe kojuosobe koju smokoju smo tolikosmo toliko silnotoliko silno volelije ona uvekona uvek neophodnauvek neophodna nadaneophodna nada danada da jeda je moždaje možda imožda i boljei bolje štobolje što sešto se takose tako dogodilobudim se ise i uspavljujemi uspavljujem suspavljujem s tims tim uverenjem

Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Dobro je izbegavati čest susret sa neprijateljem, ali i sa prijateljem. A za usluge bolje se ponekad obratiti neprijatelju nego prijatelju. Ima slučajeva gde smo od neprijatelja napravili prijatelja samo tim što smo mu dali prilike da nas obaveže.Ljubav je uvek nova. Svejedno je volimo li jedan, dva, deset puta u životu - uvek smo pred situacijom koju ne poznajemo. Ljubav ne može odvesti u pakao ili raj, ali nas uvek nekuda odvede. Treba je prihvatiti, jer ona je hrana našeg postojanja.Ne znam gde da pobegnem da mi bude lakše, možda ovde… tri godine volim ženu koju ne smem, voli i ona mene ali smo siti skrivanja i Ona i Ja,rastajemo se ...Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma.Poznajem ja nju mnogo bolje nego ona sebe. Nije ona toliko dobra koliko se čini prijatelju veruj mi. Dapače.