Ako postupaš dobro sa ljudima i oni ce postupati dobro s tobom.. u devedeset posto slučajeva.


ako-postupa-dobro-ljudima-i-oni-postupati-dobro-s-tobom-u-devedeset-posto-sluajeva
frenklin ruzveltakopostupadobroljudimaonipostupatitobomdevedesetpostoslučajevaako postupašpostupaš dobrodobro sasa ljudimaljudima ii onioni cece postupatipostupati dobrodobro ss tobomu devedesetdevedeset postoposto slučajevaako postupaš dobropostupaš dobro sadobro sa ljudimasa ljudima iljudima i onii oni ceoni ce postupatice postupati dobropostupati dobro sdobro s tobomu devedeset postodevedeset posto slučajevaako postupaš dobro sapostupaš dobro sa ljudimadobro sa ljudima isa ljudima i oniljudima i oni cei oni ce postupationi ce postupati dobroce postupati dobro spostupati dobro s tobomu devedeset posto slučajevaako postupaš dobro sa ljudimapostupaš dobro sa ljudima idobro sa ljudima i onisa ljudima i oni celjudima i oni ce postupatii oni ce postupati dobrooni ce postupati dobro sce postupati dobro s tobom

Ako želiš da se o tebi dobro misli, nemoj o sebi dobro govoriti. -Blez Paskal
ako-eli-da-se-o-tebi-dobro-misli-nemoj-o-sebi-dobro-govoriti
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-on-smatra-dobrim-nije-dobro
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro
Ne brini za količinu nego za kakvoću svojih prijatelja. Neprijatno je kad se čovek ne dopada dobrim ljudima, ali ne dopadati se zlim ljudima uvek je dobro. -Lav Tolstoj
ne-brini-za-koliinu-nego-za-kakvou-svojih-prijatelja-neprijatno-kad-se-ovek-ne-dopada-dobrim-ljudima-ali-ne-dopadati-se-zlim-ljudima-uvek-dobro
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro