Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar.


ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
kemal jašarakoprejakopritisnimačkupsabilotauplaitćeseprviputdrugiput…trećiputstisnutizubepostattigarako prejakoprejako pritisnišpritisniš mačkubilo štauplašit ćeće sese prviprvi putdrugi put…put… trećitreći putput ćeće stisnutistisnuti zubezube ii postatpostat ćeće tigarako prejako pritisnišprejako pritisniš mačkuuplašit će seće se prvise prvi putdrugi put… trećiput… treći puttreći put ćeput će stisnutiće stisnuti zubestisnuti zube izube i postati postat ćepostat će tigarako prejako pritisniš mačkuuplašit će se prviće se prvi putdrugi put… treći putput… treći put ćetreći put će stisnutiput će stisnuti zubeće stisnuti zube istisnuti zube i postatzube i postat ćei postat će tigaruplašit će se prvi putdrugi put… treći put ćeput… treći put će stisnutitreći put će stisnuti zubeput će stisnuti zube iće stisnuti zube i postatstisnuti zube i postat ćezube i postat će tigar

Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže. -Čarls Bukovski
nijedan-put-nije-bolje-nego-prvi-put-nije-me-briga-to-bilo-ko-kae
Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.
dobro-delo-dva-puta-prua-zadovoljstvo-prvi-put-kad-ga-ini-i-drugi-put-kad-vidi-njegove-plodove
Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.
aka-norisa-su-dva-puta-ispustili-kad-bio-beba-prvi-put-na-hiroimu-drugi-put-na-nagasaki
Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tuđi put pogrešan. -Paulo Koeljo
da-bi-verovao-u-svoj-vlastiti-put-nema-potrebe-da-dokazuje-kako-i-put-pogrean