Ako raj nije u tebi samom, nikad nećeš ući u njega.


ako-raj-nije-u-tebi-samom-nikad-nee-ui-u-njega
fjodor dostojevskiakorajnijetebisamomnikadnećeućinjegaako rajraj nijenije uu tebitebi samomnikad nećešnećeš ućiući uu njegaako raj nijeraj nije unije u tebiu tebi samomnikad nećeš ućinećeš ući uući u njegaako raj nije uraj nije u tebinije u tebi samomnikad nećeš ući unećeš ući u njegaako raj nije u tebiraj nije u tebi samomnikad nećeš ući u njega

TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
The awkward moment kad qrve pišu status: mene nećeš imat nikad znači nikad xD
the-awkward-moment-kad-qrve-piu-status-mene-nee-imat-nikad-znai-nikad-xd