Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce…


ako-se-jednom-probudim-i-ne-vidim-sunce-ili-sam-mrtav-ili-sunce
jim morrisonakosejednomprobudimnevidimsunceilisammrtavsunce…ako sese jednomjednom probudimprobudim ii nene vidimvidim sunceili samsam mrtavmrtav iliili sunce…ako se jednomse jednom probudimjednom probudim iprobudim i nei ne vidimne vidim sunceili sam mrtavsam mrtav ilimrtav ili sunce…ako se jednom probudimse jednom probudim ijednom probudim i neprobudim i ne vidimi ne vidim sunceili sam mrtav ilisam mrtav ili sunce…ako se jednom probudim ise jednom probudim i nejednom probudim i ne vidimprobudim i ne vidim sunceili sam mrtav ili sunce…

Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao pre pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav. -Noam Čomski
ukoliko-danas-poduava-onome-emu-poduavao-pre-pet-godina-onda-ili-to-polje-mrtvo-ili-ti-mrtav
Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao prije pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav. -Noam Čomski
ukoliko-danas-poduava-onome-emu-poduavao-prije-pet-godina-onda-ili-to-polje-mrtvo-ili-ti-mrtav