Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti.


ako-se-mi-okrenemo-izvoru-ivota-gospod-e-nam-dati-snage-da-uvrstimo-u-sebi-misli-pune-dobra-jer-dobre-misli-dobre-elje-daju-mir-i-utehu-svuda-moramo
otac tadejakosemiokrenemoizvoruŽivotagospodćenamdatisnagedaučvrstimosebimislipunedobrajerdobremisliželjedajumirutehusvudamoramoizmenitiako sese mimi okrenemookrenemo izvoruizvoru Životagospod ćeće namnam datidati snagesnage dada učvrstimoučvrstimo uu sebisebi mislimisli punepune dobrajer dobredobre mislidobre željedaju mirmir ii utehuutehu svudamoramo sese izmenitiako se mise mi okrenemomi okrenemo izvoruokrenemo izvoru Životagospod će namće nam datinam dati snagedati snage dasnage da učvrstimoda učvrstimo uučvrstimo u sebiu sebi mislisebi misli punemisli pune dobrajer dobre mislidaju mir imir i utehui utehu svudamoramo se izmeniti

Potrudite se da imate dobre misli i dobre želje i prijateljima i neprijateljima i videćete kako će to doneti dobar plod i vama i svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljskoj kugli smireni i krotki ali Bog zbog tih smirenih i krotkih duša daje nam Gospod Bog blagoslov da imamo izobilje na zemlji. Tako su blažene u ovom životu smirene i krotke duše.Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje.Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud.Daće Gospod blagodat. To je božanska sila koja deluje svuda, a osobito u dušama koje traže Gospoda, Izvora Života. Mir Božiji se svuda seje.