Ako se teški gresi okajavaju tek na onome svetu, neka se barem glupi okaju na ovome.


ako-se-teki-gresi-okajavaju-tek-na-onome-svetu-neka-se-barem-glupi-okaju-na-ovome
artur Šopenhauerakosetekigresiokajavajuteknaonomesvetunekabaremglupiokajuovomeako sese teškiteški gresigresi okajavajuokajavaju tektek nana onomeonome svetuneka sese barembarem glupiglupi okajuokaju nana ovomeako se teškise teški gresiteški gresi okajavajugresi okajavaju tekokajavaju tek natek na onomena onome svetuneka se baremse barem glupibarem glupi okajuglupi okaju naokaju na ovomeako se teški gresise teški gresi okajavajuteški gresi okajavaju tekgresi okajavaju tek naokajavaju tek na onometek na onome svetuneka se barem glupise barem glupi okajubarem glupi okaju naglupi okaju na ovomeako se teški gresi okajavajuse teški gresi okajavaju tekteški gresi okajavaju tek nagresi okajavaju tek na onomeokajavaju tek na onome svetuneka se barem glupi okajuse barem glupi okaju nabarem glupi okaju na ovome

Niko ko olakšava tuđi teret nije beskoristan na ovome svetu.Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina.Gdje je Bog? Kako ga možemo voleti? Nije dovoljno da se kaže: “Moj Bože ja te volim.” Mi Boga volimo na ovome svetu ako se nečega odreknemo, ako nešto dajemo.Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi.Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim.