Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gađaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj.


ako-se-uputio-prema-cilju-i-putem-poeo-zastajkivati-da-kamenjem-gaa-svakog-psa-koji-laje-na-tebe-nikada-nee-stii-na-cilj
fjodor mihajlovič dostojevskiakoseuputiopremaciljuputempočeozastajkivatidakamenjemgađasvakogpsakojilajenatebenikadanećestićiciljako sisi sese uputiouputio premaprema ciljucilju ii putemputem počeopočeo zastajkivatizastajkivati dada kamenjemkamenjem gađašgađaš svakogsvakog psapsa kojikoji lajelaje nana tebenikada nećešnećeš stićistići nana ciljako si sesi se uputiose uputio premauputio prema ciljuprema cilju icilju i putemi putem počeoputem počeo zastajkivatipočeo zastajkivati dazastajkivati da kamenjemda kamenjem gađaškamenjem gađaš svakoggađaš svakog psasvakog psa kojipsa koji lajekoji laje nalaje na tebenikada nećeš stićinećeš stići nastići na ciljako si se uputiosi se uputio premase uputio prema ciljuuputio prema cilju iprema cilju i putemcilju i putem počeoi putem počeo zastajkivatiputem počeo zastajkivati dapočeo zastajkivati da kamenjemzastajkivati da kamenjem gađašda kamenjem gađaš svakogkamenjem gađaš svakog psagađaš svakog psa kojisvakog psa koji lajepsa koji laje nakoji laje na tebenikada nećeš stići nanećeš stići na ciljako si se uputio premasi se uputio prema ciljuse uputio prema cilju iuputio prema cilju i putemprema cilju i putem počeocilju i putem počeo zastajkivatii putem počeo zastajkivati daputem počeo zastajkivati da kamenjempočeo zastajkivati da kamenjem gađašzastajkivati da kamenjem gađaš svakogda kamenjem gađaš svakog psakamenjem gađaš svakog psa kojigađaš svakog psa koji lajesvakog psa koji laje napsa koji laje na tebenikada nećeš stići na cilj

Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gadjaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj. -Fjodor Dostojevski
ako-se-uputio-prema-cilju-i-putem-poeo-zastajkivati-da-kamenjem-gadja-svakog-psa-koji-laje-na-tebe-nikada-nee-stii-na-cilj
Ako prihvatiš izgladnelog psa i nahraniš ga, on te neće ujesti. To je razlika između psa i čoveka. -Mark Tven
ako-prihvati-izgladnelog-psa-i-nahrani-ga-on-te-nee-ujesti-to-razlika-izmeu-psa-i-oveka
Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno