Ako sebi pravite granice u svemu što radite, fizički ili na bilo koji drugi način, one će ući u svaku poru vašeg rada i života. Granice ne postoje. Postoje samo stepenici, na kojima se ne smete zadržavati, nego morate ići dalje.


ako-sebi-pravite-granice-u-svemu-to-radite-fiziki-ili-na-bilo-koji-drugi-nain-one-e-ui-u-svaku-poru-vaeg-rada-i-ivota-granice-ne-postoje-postoje-samo
brus liakosebipravitegranicesvemutoraditefizičkiilinabilokojidruginačinonećeućisvakuporuvaegradaživotagranicenepostojepostojesamostepenicikojimasesmetezadržavatinegomorateićidaljeako sebisebi pravitepravite granicegranice uu svemusvemu štošto raditefizički iliili nana bilobilo kojikoji drugidrugi načinone ćeće ućiući uu svakusvaku poruporu vašegvašeg radarada ii životagranice nene postojepostoje samosamo stepenicina kojimakojima sese nene smetesmete zadržavatinego moratemorate ićiići daljeako sebi pravitesebi pravite granicepravite granice ugranice u svemuu svemu štosvemu što raditefizički ili naili na bilona bilo kojibilo koji drugikoji drugi načinone će ućiće ući uući u svakuu svaku porusvaku poru vašegporu vašeg radavašeg rada irada i životagranice ne postojepostoje samo stepenicina kojima sekojima se nese ne smetene smete zadržavatinego morate ićimorate ići dalje

Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati. -Majkl Džordan
da-biste-bili-uspe-morate-biti-sebi-ili-neete-postii-kada-jednom-doete-do-vrha-tada-morate-postati-nesebi-ne-smete-biti-nedodirljvi-ne-smete-se
Ako ne pravite greške, onda ne radite ništa. Siguran sam da ljudi koji rade greše. -Džon Vuden
ako-ne-pravite-greke-onda-ne-radite-siguran-sam-da-ljudi-koji-rade-gree
Da li ste već na godišnjem odmoru ili samo ne radite? Da li ne radite samo pre odmora ili to radite i posle? -Duško Radović
da-li-ste-ve-na-godinjem-odmoru-ili-samo-ne-radite-da-li-ne-radite-samo-pre-odmora-ili-to-radite-i-posle