Ako sipaš ulje i sirće u istu posudu, nećeš ih zvati prijateljima već protivnicima.


ako-sipa-ulje-i-sire-u-istu-posudu-nee-ih-zvati-prijateljima-ve-protivnicima
eshilakosipauljesirćeistuposudunećeihzvatiprijateljimavećprotivnicimaako sipašsipaš uljeulje ii sirćesirće uu istuistu posudunećeš ihih zvatizvati prijateljimaprijateljima većveć protivnicimaako sipaš uljesipaš ulje iulje i sirćei sirće usirće u istuu istu posudunećeš ih zvatiih zvati prijateljimazvati prijateljima većprijateljima već protivnicimaako sipaš ulje isipaš ulje i sirćeulje i sirće ui sirće u istusirće u istu posudunećeš ih zvati prijateljimaih zvati prijateljima većzvati prijateljima već protivnicimaako sipaš ulje i sirćesipaš ulje i sirće uulje i sirće u istui sirće u istu posudunećeš ih zvati prijateljima većih zvati prijateljima već protivnicima

TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme. -Miroslav Mika Antić
ako-sad-nisi-ti-nikad-to-nee-biti-nije-sve-u-svoje-vreme-ve-sve-u-tvoje-vreme
Treba pomoći prijateljima kada im je to potrebno, a ne dokazivati se kad su oni već propali. -Ezop
treba-pomoi-prijateljima-kada-im-to-potrebno-a-ne-dokazivati-se-kad-su-oni-ve-propali