Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati.


ako-slobodno-drutvo-ne-moe-da-pomogne-mnogima-koji-su-siroma-onda-ne-moe-da-uva-malo-onih-koji-su-bogati
džon f. kenediakoslobodnodrutvonemožedapomognemnogimakojisusiromaniondasačuvamaloonihbogatiako slobodnoslobodno društvodruštvo nene možemože dada pomognepomogne mnogimamnogima kojikoji susu siromašnionda nene možemože nini dada sačuvasačuva malomalo onihonih kojikoji susu bogatiako slobodno društvoslobodno društvo nedruštvo ne možene može damože da pomogneda pomogne mnogimapomogne mnogima kojimnogima koji sukoji su siromašnionda ne možene može nimože ni dani da sačuvada sačuva malosačuva malo onihmalo onih kojionih koji sukoji su bogatiako slobodno društvo neslobodno društvo ne možedruštvo ne može dane može da pomognemože da pomogne mnogimada pomogne mnogima kojipomogne mnogima koji sumnogima koji su siromašnionda ne može nine može ni damože ni da sačuvani da sačuva maloda sačuva malo onihsačuva malo onih kojimalo onih koji suonih koji su bogatiako slobodno društvo ne možeslobodno društvo ne može dadruštvo ne može da pomognene može da pomogne mnogimamože da pomogne mnogima kojida pomogne mnogima koji supomogne mnogima koji su siromašnionda ne može ni dane može ni da sačuvamože ni da sačuva maloni da sačuva malo onihda sačuva malo onih kojisačuva malo onih koji sumalo onih koji su bogati

Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rijei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rijei
Širenje civilizacije se može uporediti sa širenjem vatre. Prvo je to tiha iskra, a onda podrhtavajući plamen, a onda moćni požar koji postaje sve jači i brži. -Nikola Tesla
irenje-civilizacije-se-moe-uporediti-irenjem-vatre-prvo-to-tiha-iskra-a-onda-podrhtavajui-plamen-a-onda-mo-poar-koji-postaje-sve-jai-i-bri
Bog voli da pomogne onome koji teži da pomogne sam sebi. -Eshil
bog-voli-da-pomogne-onome-koji-tei-da-pomogne-sam-sebi