Ako ste te sreće da u ovom ludom svetu naiđete na osobu koja vas privuče psihički i fizički, koja ima kvalitete na levoj strani grudnog koša i iznad očiju, čuvajte je, jer kad prokockate priliku sledi razdoblje seljačina i beštija, jer je neko pametan ukrao ono što vi niste znali ceniti.


ako-ste-te-sree-da-u-ovom-ludom-svetu-naiete-na-osobu-koja-vas-privue-psihiki-i-fiziki-koja-ima-kvalitete-na-levoj-strani-grudnog-koa-i-iznad-oiju
Đorđe balaševićakostetesrećedaovomludomsvetunaiđetenaosobukojavasprivučepsihičkifizičkiimakvalitetelevojstranigrudnogkoaiznadočijučuvajtejerkadprokockateprilikusledirazdobljeseljačinabetijanekopametanukraoonotovinisteznalicenitiako steste tete srećesreće dada uu ovomovom ludomludom svetusvetu naiđetenaiđete nana osobuosobu kojakoja vasvas privučeprivuče psihičkipsihički ii fizičkikoja imaima kvalitetekvalitete nana levojlevoj stranistrani grudnoggrudnog košakoša ii iznadiznad očijučuvajte jejer kadkad prokockateprokockate prilikupriliku sledisledi razdobljerazdoblje seljačinaseljačina ii beštijajer jeje nekoneko pametanpametan ukraoukrao onoono štošto vivi nisteniste znaliznali cenitiako ste teste te srećete sreće dasreće da uda u ovomu ovom ludomovom ludom svetuludom svetu naiđetesvetu naiđete nanaiđete na osobuna osobu kojaosobu koja vaskoja vas privučevas privuče psihičkiprivuče psihički ipsihički i fizičkikoja ima kvaliteteima kvalitete nakvalitete na levojna levoj stranilevoj strani grudnogstrani grudnog košagrudnog koša ikoša i iznadi iznad očijujer kad prokockatekad prokockate prilikuprokockate priliku sledipriliku sledi razdobljesledi razdoblje seljačinarazdoblje seljačina iseljačina i beštijajer je nekoje neko pametanneko pametan ukraopametan ukrao onoukrao ono štoono što višto vi nistevi niste znaliniste znali ceniti

Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće. -Tomas Džeferson
srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina
Onaj osecaj kad vam je srce ispunjeno jer ste videli osobu koju volite…
onaj-osecaj-kad-vam-srce-ispunjeno-jer-ste-videli-osobu-koju-volite
Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.
ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena
Pazite se ljudi koji su ostavili cigare,jer kad skontaju da ste stetni po njih ostavice i vas :)
pazite-se-ljudi-koji-su-ostavili-cigarejer-kad-skontaju-da-ste-stetni-po-njih-ostavice-i-vas
Umiranje je najsramotnija stvar koja ti se ikad može desiti, jer se neko mora postarati o svim tvojim detaljima. -Endi Vorhol
umiranje-najsramotnija-stvar-koja-ti-se-ikad-moe-desiti-jer-se-neko-mora-postarati-o-svim-tvojim-detaljima