Ako ste u mogućnosti da sada zagrlite osobu koju volite, zavidim vam. I u isto vreme ne razumem zašto ovo čitate, kada je nešto najlepše odmah tu, na dohvat ruke, pravo je čudo imati takvu mogućnost. Ne čekajte da izgubite da shvatite šta imate.


ako-ste-u-mogunosti-da-sada-zagrlite-osobu-koju-volite-zavidim-vam-i-u-isto-vreme-ne-razumem-zato-ovo-itate-kada-neto-najlepe-odmah-na-dohvat-ruke
matija bećkovićakostemogućnostidasadazagrliteosobukojuvolitezavidimvamistovremenerazumemzatoovočitatekadanetonajlepeodmahnadohvatrukepravočudoimatitakvumogućnostnečekajteizgubiteshvatitetaimateako steste uu mogućnostimogućnosti dada sadasada zagrlitezagrlite osobuosobu kojukoju volitezavidim vamu istoisto vremevreme nene razumemrazumem zaštozašto ovoovo čitatekada jeje neštonešto najlepšenajlepše odmahodmah tuna dohvatdohvat rukepravo jeje čudočudo imatiimati takvutakvu mogućnostne čekajtečekajte dada izgubiteizgubite dada shvatiteshvatite štašta imateako ste uste u mogućnostiu mogućnosti damogućnosti da sadada sada zagrlitesada zagrlite osobuzagrlite osobu kojuosobu koju volitei u istou isto vremeisto vreme nevreme ne razumemne razumem zaštorazumem zašto ovozašto ovo čitatekada je neštoje nešto najlepšenešto najlepše odmahnajlepše odmah tuna dohvat rukepravo je čudoje čudo imatičudo imati takvuimati takvu mogućnostne čekajte dačekajte da izgubiteda izgubite daizgubite da shvatiteda shvatite štashvatite šta imate

Onaj osecaj kad vam je srce ispunjeno jer ste videli osobu koju volite…
onaj-osecaj-kad-vam-srce-ispunjeno-jer-ste-videli-osobu-koju-volite
Tužno je kad volite nekog neizmerno i kad vam on predstavlja najbitniju osobu na svetu a on za to ne mari. Kad osećate ogromnu bol koju on prouzrokuje svojom ...
tuno-kad-volite-nekog-neizmerno-i-kad-vam-on-predstavlja-najbitniju-osobu-na-svetu-a-on-za-to-ne-mari-kad-oseate-ogromnu-bol-koju-on-prouzrokuje
Kada odrastete shvatite da imate dve ruke, jednu da pomognete sebi, a drugu da pomognete drugima. -Odri Hepbner
kada-odrastete-shvatite-da-imate-dve-ruke-jednu-da-pomognete-sebi-a-drugu-da-pomognete-drugima
jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobro
jbtkako-ste-naporni-ljubav-ovo-ljubav-onoljubav-sranjepa-ko-vam-kriv-sto-vi-imate-slomljena-srca-pa-patite-nekima-dobro
Mladi ste, i treba da ste razočarani. Sad mu je vreme. Razočaranje vam je kao ''male boginje''. Ako ga ne preležiš u mladosti, u poznim godinama te može ubiti. -Đorđe Balašević
mladi-ste-i-treba-da-ste-razoarani-sad-mu-vreme-razoaranje-vam-kao-male-boginje-ako-ga-ne-prelei-u-mladosti-u-poznim-godinama-te-moe-ubiti