Ako ste videli dno moje duše, onda ste u potpunosti razumeli izvor moje čežnje i – sažaljenja. Iako je otvoreno svima, prozirno jezero ima nepoznate dubine koje ni ronioci ne poznaju.


ako-ste-videli-dno-moje-e-onda-ste-u-potpunosti-razumeli-izvor-moje-enje-i-aljenja-iako-otvoreno-svima-prozirno-jezero-ima-nepoznate-dubine-koje
hans kristijan andersenakostevidelidnomojedueondapotpunostirazumeliizvorčežnjesažaljenjaiakootvorenosvimaprozirnojezeroimanepoznatedubinekojeroniocinepoznajuako steste videlivideli dnodno mojemoje dušeonda steste uu potpunostipotpunosti razumelirazumeli izvormoje čežnječežnje i– sažaljenjaiako jeje otvorenootvoreno svimaprozirno jezerojezero imaima nepoznatenepoznate dubinedubine kojekoje nini roniocironioci nene poznajuako ste videliste videli dnovideli dno mojedno moje dušeonda ste uste u potpunostiu potpunosti razumelipotpunosti razumeli izvorrazumeli izvor mojeizvor moje čežnjemoje čežnje ičežnje i –i – sažaljenjaiako je otvorenoje otvoreno svimaprozirno jezero imajezero ima nepoznateima nepoznate dubinenepoznate dubine kojedubine koje nikoje ni roniocini ronioci neronioci ne poznaju

Pogledajte!Pogledajte! Jel ste videli? Prelepe su .. O nije da se hvalim ali moje patike su bozanstvene xD ♥
pogledajtepogledajte-jel-ste-videli-prelepe-su-o-nije-da-se-hvalim-ali-moje-patike-su-bozanstvene-xd
Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice. -Dejl Karnegi
da-li-ste-ikada-videli-nesrenog-konja-da-li-ste-ikada-videli-neraspoloenu-pticu-ne-zato-to-konji-i-ptice-ne-pokuavaju-da-impresioniraju-druge-konje-i
Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima