Ako su muškarci od ovog svijeta napravili toliko zbrku, njih su ipak rodile žene! Prema tome, svako ima svoj dio odgovornosti.


ako-su-mukarci-od-ovog-svijeta-napravili-toliko-zbrku-njih-su-ipak-rodile-ene-prema-tome-svako-ima-svoj-dio-odgovornosti
pearl s. buckakosumukarciodovogsvijetanapravilitolikozbrkunjihipakrodileženeprematomesvakoimasvojdioodgovornostiako susu muškarcimuškarci odod ovogovog svijetasvijeta napravilinapravili tolikotoliko zbrkunjih susu ipakipak rodilerodile ženeprema tomesvako imaima svojsvoj diodio odgovornostiako su muškarcisu muškarci odmuškarci od ovogod ovog svijetaovog svijeta napravilisvijeta napravili tolikonapravili toliko zbrkunjih su ipaksu ipak rodileipak rodile ženesvako ima svojima svoj diosvoj dio odgovornostiako su muškarci odsu muškarci od ovogmuškarci od ovog svijetaod ovog svijeta napraviliovog svijeta napravili tolikosvijeta napravili toliko zbrkunjih su ipak rodilesu ipak rodile ženesvako ima svoj dioima svoj dio odgovornostiako su muškarci od ovogsu muškarci od ovog svijetamuškarci od ovog svijeta napraviliod ovog svijeta napravili tolikoovog svijeta napravili toliko zbrkunjih su ipak rodile ženesvako ima svoj dio odgovornosti

Sve što hoda ima svoj dio zemlje. -Aristotel
sve-to-hoda-ima-svoj-dio-zemlje
Ako ti je za svako zadovoljstvo potrebna dozvola svijeta, onda si zaista za žaljenje. -Herman Hese
ako-ti-za-svako-zadovoljstvo-potrebna-dozvola-svijeta-onda-zaista-za-aljenje
Znam da svako ima onog nekog ko nije tu, a ipak je tu najvise.
znam-da-svako-ima-onog-nekog-ko-nije-a-ipak-najvise
Imam prijatelje čije prijateljstvo ne bih mijenjao za uslugu kraljeva ovog svijeta. -Tomas Edison
imam-prijatelje-ije-prijateljstvo-ne-bih-mijenjao-za-uslugu-kraljeva-ovog-svijeta
Neka misle šta hoće. Ako im je stalo toliko da se bave sa onim što ja radim, onda sam već bolja od njih. -Merilin Monro
neka-misle-hoe-ako-im-stalo-toliko-da-se-bave-onim-to-ja-radim-onda-sam-ve-bolja-od-njih