Ako sumhjaš u svoju veru, onda to već nije vera. Vera je samo onda vera kad u tebi nema ni pomisli da bi ono u šta ti veruješ moglo biti neistina.


ako-sumhja-u-svoju-veru-onda-to-ve-nije-vera-vera-samo-onda-vera-kad-u-tebi-nema-pomisli-da-bi-ono-u-ti-veruje-moglo-biti-neistina
lav tolstojakosumhjasvojuveruondatovećnijeveraverasamoverakadtebinemapomislidabionotativerujemoglobitineistinaako sumhjašsumhjaš uu svojusvoju veruveć nijenije veravera jeje samosamo ondaonda veravera kadkad uu tebitebi nemanema nini pomislipomisli dada bibi onoono ušta titi veruješveruješ moglomoglo bitibiti neistinaako sumhjaš usumhjaš u svojuu svoju veruonda to većveć nije veravera je samoje samo ondasamo onda veraonda vera kadvera kad ukad u tebiu tebi nematebi nema ninema ni pomislini pomisli dapomisli da bida bi onobi ono uono u štau šta tišta ti veruješti veruješ mogloveruješ moglo bitimoglo biti neistinaako sumhjaš u svojusumhjaš u svoju veruonda to već nijevera je samo ondaje samo onda verasamo onda vera kadonda vera kad uvera kad u tebikad u tebi nemau tebi nema nitebi nema ni pomislinema ni pomisli dani pomisli da bipomisli da bi onoda bi ono ubi ono u štaono u šta tiu šta ti veruješšta ti veruješ mogloti veruješ moglo bitiveruješ moglo biti neistinaako sumhjaš u svoju veruonda to već nije veravera je samo onda veraje samo onda vera kadsamo onda vera kad uonda vera kad u tebivera kad u tebi nemakad u tebi nema niu tebi nema ni pomislitebi nema ni pomisli danema ni pomisli da bini pomisli da bi onopomisli da bi ono uda bi ono u štabi ono u šta tiono u šta ti veruješu šta ti veruješ moglošta ti veruješ moglo bititi veruješ moglo biti neistina

Otadžbina nije predmet ograničen, oivičen, utelovljen. Otadžbina je misao, otadžbina je vera, a misao i vera ne umiru. -Branislav Nušić
otadbina-nije-predmet-ograni-oivi-utelovljen-otadbina-misao-otadbina-vera-a-misao-i-vera-ne-umiru
Ako ne pomažeš roditelje dok su živi, šta ti vredi da im prinosiš žrtve onda kad ih više nema. -Kineske poslovice
ako-ne-pomae-roditelje-dok-su-ivi-ti-vredi-da-im-prinosi-rtve-onda-kad-ih-vie-nema
Tri su glavne vrline: vera, nada i ljubav. Vera u Boga. Nada u večni život. Ljubav prema Stvoritelju i stvorenjima. -Nikolaj Velimirović
tri-su-glavne-vrline-vera-nada-i-ljubav-vera-u-boga-nada-u-ve-ivot-ljubav-prema-stvoritelju-i-stvorenjima