Ako te ljudi kritikuju, ponižavaju te, viču za tobom... Samo se seti da u svakom takmičenju, galamu pravi publika, a ne igrači.


ako-te-ljudi-kritikuju-poniavaju-te-viu-za-tobom-samo-se-seti-da-u-svakom-takmienju-galamu-pravi-publika-a-ne-igrai
Žarko lauševićakoteljudikritikujuponižavajutevičuzatobomsamosesetidasvakomtakmičenjugalamupravipublikaneigračiako tete ljudiljudi kritikujuponižavaju teviču zaza tobomtobom samosamo sese setiseti dada uu svakomsvakom takmičenjugalamu pravipravi publikane igračiako te ljudite ljudi kritikujuviču za tobomza tobom samotobom samo sesamo se setise seti daseti da uda u svakomu svakom takmičenjugalamu pravi publikaa ne igračiako te ljudi kritikujuviču za tobom samoza tobom samo setobom samo se setisamo se seti dase seti da useti da u svakomda u svakom takmičenjuviču za tobom samo seza tobom samo se setitobom samo se seti dasamo se seti da use seti da u svakomseti da u svakom takmičenju

Ako te ljudi kritikuju, ponižavaju te, viču za tobom… Samo se seti da u svakom takmičenju, galamu pravi publika, a ne igrači.Samo svjetlost nema sjenu, ali je svakom i svemu pravi.Ne verujem u elitizam. Ne mislim da je publika neka glupa osoba na nižem položaju od mene. Ja sam publika.Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu.Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ...Samo su siromasi znali pravi smisao života, bogati i obezbeđeni nisu o tome imali pojma.