Ako ti u pamćenju ne prebiva ni najmanja ludost na koju te navela ljubav, nikad nisi voleo.


ako-ti-u-pamenju-ne-prebiva-najmanja-ludost-na-koju-te-navela-ljubav-nikad-nisi-voleo
vilijam Šekspirakotipamćenjuneprebivanajmanjaludostnakojutenavelaljubavnikadnisivoleoako titi uu pamćenjupamćenju nene prebivaprebiva nini najmanjanajmanja ludostludost nana kojukoju tete navelanavela ljubavnikad nisinisi voleoako ti uti u pamćenjuu pamćenju nepamćenju ne prebivane prebiva niprebiva ni najmanjani najmanja ludostnajmanja ludost naludost na kojuna koju tekoju te navelate navela ljubavnikad nisi voleoako ti u pamćenjuti u pamćenju neu pamćenju ne prebivapamćenju ne prebiva nine prebiva ni najmanjaprebiva ni najmanja ludostni najmanja ludost nanajmanja ludost na kojuludost na koju tena koju te navelakoju te navela ljubavako ti u pamćenju neti u pamćenju ne prebivau pamćenju ne prebiva nipamćenju ne prebiva ni najmanjane prebiva ni najmanja ludostprebiva ni najmanja ludost nani najmanja ludost na kojunajmanja ludost na koju teludost na koju te navelana koju te navela ljubav

I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem. -Đorđe Balašević
i-onda-e-znati-da-jedina-koju-sam-ikad-voleo-da-sam-sve-druge-voleo-tamnom-stranom-srca-tedei-se-uei-se-kako-u-najbolje-voleti-nju-kada-konano-naem
Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme. -Miroslav Mika Antić
ako-sad-nisi-ti-nikad-to-nee-biti-nije-sve-u-svoje-vreme-ve-sve-u-tvoje-vreme