Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti zavideti ili će te mrzeti.


ako-uspean-u-neemu-ili-e-te-kopirati-ili-e-ti-zavideti-ili-e-te-mrzeti
fjodor mihajlovič dostojevskiakouspeannečemuilićetekopiratitizavidetimrzetiako sisi uspešanuspešan uu nečemunečemu iliili ćeće tete kopiratikopirati iliili ćeće titi zavidetizavideti iliili ćeće tete mrzetiako si uspešansi uspešan uuspešan u nečemuu nečemu ilinečemu ili ćeili će teće te kopiratite kopirati ilikopirati ili ćeili će tiće ti zavidetiti zavideti ilizavideti ili ćeili će teće te mrzetiako si uspešan usi uspešan u nečemuuspešan u nečemu iliu nečemu ili ćenečemu ili će teili će te kopiratiće te kopirati ilite kopirati ili ćekopirati ili će tiili će ti zavidetiće ti zavideti iliti zavideti ili ćezavideti ili će teili će te mrzetiako si uspešan u nečemusi uspešan u nečemu iliuspešan u nečemu ili ćeu nečemu ili će tenečemu ili će te kopiratiili će te kopirati iliće te kopirati ili ćete kopirati ili će tikopirati ili će ti zavidetiili će ti zavideti iliće ti zavideti ili ćeti zavideti ili će tezavideti ili će te mrzeti

Niko ne peva bez razloga. Da biste postali pevač, neko vas je morao mrzeti- ili profesori ili žene. -Duško Radović
niko-ne-peva-bez-razloga-da-biste-postali-peva-neko-vas-morao-mrzeti-ili-profesori-ili-ene
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok