Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.


ako-uti-uti-iz-ljubavi-ako-govori-govori-iz-ljubavi-ako-opominje-opominji-iz-ljubavi-ako-opra-oprataj-iz-ljubavi
aurelije augustinakoutiutiizljubaviakogovorigovoriopominjeopominjioprataopratajljubaviako šutiššutiš –– šutišuti iziz ljubaviako govorišgovoriš –– govorigovori iziz ljubaviako opominješopominješ –– opominjiopominji iziz ljubaviako opraštašopraštaš –– opraštajopraštaj iziz ljubaviako šutiš –šutiš – šuti– šuti izšuti iz ljubaviako govoriš –govoriš – govori– govori izgovori iz ljubaviako opominješ –opominješ – opominji– opominji izopominji iz ljubaviako opraštaš –opraštaš – opraštaj– opraštaj izopraštaj iz ljubaviako šutiš – šutišutiš – šuti iz– šuti iz ljubaviako govoriš – govorigovoriš – govori iz– govori iz ljubaviako opominješ – opominjiopominješ – opominji iz– opominji iz ljubaviako opraštaš – opraštajopraštaš – opraštaj iz– opraštaj iz ljubaviako šutiš – šuti izšutiš – šuti iz ljubaviako govoriš – govori izgovoriš – govori iz ljubaviako opominješ – opominji izopominješ – opominji iz ljubaviako opraštaš – opraštaj izopraštaš – opraštaj iz ljubavi

Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.Budi dostojan ljubavi ako želiš da budeš voljen.Jer, čime ljubiti svet ako su jedina usta večito zauzeta izgovaranjem ljubavi?Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi.Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu.