Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini?


ako-vam-mnogo-puta-kaem-da-vas-volim-li-to-vie-ljubavi-ili-ista-jedna-jedina-ako-svakoga-jutra-ponovo-oktrijete-da-ste-ivi-li-to-vie-ivota-ili
miroslav mika antićakovammnogoputakažemdavasvolimlitovieljubaviiliistajednajedinasvakogajutraponovooktrijetesteživiživotaovajjedanjediniako vamvam mnogomnogo putaputa kažemkažem dada vasvas volimje liviše ljubaviili jeje istajedna jedinaako svakogasvakoga jutrajutra ponovoponovo oktrijeteoktrijete dada steste živije liviše životaili jeje ovajjedan jediniako vam mnogovam mnogo putamnogo puta kažemputa kažem dakažem da vasda vas volimli to višeili je istaako svakoga jutrasvakoga jutra ponovojutra ponovo oktrijeteponovo oktrijete daoktrijete da steda ste živili to višeili je ovaj

Hiljadu nečijih srećnih časaka biće kao ovaj, ali ovaj nikada više. Hiljadu tuđih ljubavi biće kao ova, ali ova nikad više. Nikada: jedina konačnost. -Meša Selimović
hiljadu-neijih-srenih-asaka-bie-kao-ovaj-ali-ovaj-nikada-vie-hiljadu-ih-ljubavi-bie-kao-ova-ali-ova-nikad-vie-nikada-jedina-konanost
Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju. -Paulo Koeljo
muzika-nije-samo-neto-to-nas-tei-ili-zabavlja-ve-mnogo-vie-od-toga-jedna-ideologija-ljude-moete-prepoznati-po-vrsti-muzike-koju-sluaju