Ako znaš da su ti krila kratka, ne leti daleko i visoko.


ako-zna-da-su-ti-krila-kratka-ne-leti-daleko-i-visoko
kineske posloviceakoznadasutikrilakratkaneletidalekovisokoako znašznaš dada susu titi krilakrila kratkane letileti dalekodaleko ii visokoako znaš daznaš da suda su tisu ti krilati krila kratkane leti dalekoleti daleko idaleko i visokoako znaš da suznaš da su tida su ti krilasu ti krila kratkane leti daleko ileti daleko i visokoako znaš da su tiznaš da su ti krilada su ti krila kratkane leti daleko i visoko

Ko visoko leti,nisko pada.Ko može da pliva, a želi da leti, doživeće da neće moći ni da pliva ni da leti.Kada je neko daleko od tebe, najgore je što ne znaš da li mu nedostaješ ili te zaboravlja…Ako ne znaš, trebaš pitati; ako ne znaš kako, trebaš naučiti.Ako mi život krila skrati, i sneg u oku počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem.Ako ne znaš koga okriviti, okrivi jezik.