Aleksandra je jedan bolesni retard,kada sam sa njom vreme stane,i sve ostalo postane nebitno…U stanju smo da se ceo dan smejemo bez prestanka,zezamo ...


aleksandra-jedan-bolesni-retardkada-sam-njom-vreme-stanei-sve-ostalo-postane-nebitnou-stanju-smo-da-se-ceo-dan-smejemo-bez-prestankazezamo
aleksandrajedanbolesniretardkadasamnjomvremestaneisveostalopostanenebitno…ustanjusmodaseceodansmejemobezprestankazezamoaleksandra jeje jedanjedan bolesnisam sasa njomnjom vremesve ostaloostalo postanepostane nebitno…unebitno…u stanjustanju smosmo dada sese ceoceo dandan smejemosmejemo bezaleksandra je jedanje jedan bolesnisam sa njomsa njom vremesve ostalo postaneostalo postane nebitno…upostane nebitno…u stanjunebitno…u stanju smostanju smo dasmo da seda se ceose ceo danceo dan smejemodan smejemo bez

Igram za pobedu, nebitno da li je u pitanju trening ili utakmica. I neću dozvoliti da nešto stane na put meni i mom takmičarskom duhu. -Majkl Džordan
igram-za-pobedu-nebitno-da-li-u-pitanju-trening-ili-utakmica-i-neu-dozvoliti-da-neto-stane-na-put-meni-i-mom-takmiarskom-duhu
Uostalom, mi smo ljudska bića, rodili smo se s osećajem krivice, plašimo se kada sreća postane moguća. -Paulo Koeljo
uostalom-mi-smo-ljudska-bia-rodili-smo-se-s-oseajem-krivice-plaimo-se-kada-srea-postane-mogua