Ali ako govorimo o napretku u životu, moramo da razumijemo da je ono što je


ali-ako-govorimo-o-napretku-u-ivotu-moramo-da-razumijemo-da-ono-to-dobro-razliito-od-onoga-to-bolje
paulo koeljoaliakogovorimonapretkuživotumoramodarazumijemoonotodobrorazličitoodonogaboljeali akoako govorimogovorimo oo napretkunapretku uu životumoramo dada razumijemorazumijemo dada jeje onoono štošto jerazličito odod onogaonoga štošto jeali ako govorimoako govorimo ogovorimo o napretkuo napretku unapretku u životumoramo da razumijemoda razumijemo darazumijemo da jeda je onoje ono štoono što jerazličito od onogaod onoga štoonoga što jeali ako govorimo oako govorimo o napretkugovorimo o napretku uo napretku u životumoramo da razumijemo dada razumijemo da jerazumijemo da je onoda je ono štoje ono što jerazličito od onoga štood onoga što jeali ako govorimo o napretkuako govorimo o napretku ugovorimo o napretku u životumoramo da razumijemo da jeda razumijemo da je onorazumijemo da je ono štoda je ono što jerazličito od onoga što je

Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti. -Leonardo da Vinči
kada-dotaknete-vodu-u-reci-ono-to-ste-dotakli-zadnje-od-onoga-to-prolo-i-prvo-od-onoga-to-e-doi-tako-i-sadanjosti
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Tajna je u sadašnjosti, ako obratiš pažnju na sadašnjost, možeš je poboljšati. A ako poboljšaš sadašnjost, biće bolje i ono što će ti se kasnije dogoditi. -Paulo Koeljo
tajna-u-sadanjosti-ako-obrati-panju-na-sadanjost-moe-poboljati-a-ako-pobolja-sadanjost-bie-bolje-i-ono-to-e-ti-se-kasnije-dogoditi