Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono “ali” svaki put kada mi kažu da se ne zavaravam. Jer nemoguće postaje moguće, ako dovoljno želiš.


ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli
Đorđe balaševićalijasamsanjalicaverujemnestvarnoono“ali”svakiputkadamikažudasenezavaravamjernemogućepostajemogućeakodovoljnoželija samsam sanjalicaverujem uu nestvarnoverujem uu onoono “ali”“ali” svakisvaki putput kadakada mimi kažukažu dada sese nene zavaravamjer nemogućenemoguće postajepostaje mogućeako dovoljnodovoljno želišja sam sanjalicaverujem u nestvarnoverujem u onou ono “ali”ono “ali” svaki“ali” svaki putsvaki put kadaput kada mikada mi kažumi kažu dakažu da seda se nese ne zavaravamjer nemoguće postajenemoguće postaje mogućeako dovoljno želiš

Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono
ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli
Svidelo se to nekome ili ne – prisiljen si da shvatiš da te smrt čeka. Međutim, ja se ne bojim smrti, ja sam fatalist. Verujem da je to to kada dođe tvoje vreme. -Klint Istvud
svidelo-se-to-nekome-ili-ne-prisiljen-da-shvati-da-te-smrt-eka-meutim-ja-se-ne-bojim-smrti-ja-sam-fatalist-verujem-da-to-to-kada-doe-tvoje-vreme