Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono


ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli
Đorđe balaševićalijasamsanjalicaverujemnestvarnoonoalisvakiputkadamikažudasenezavaravamjernemogućepostajemogućeakodovoljnoželija samsam sanjalicaverujem uu nestvarnoverujem uu onosvaki putput kadakada mimi kažukažu dada sese nene zavaravamjer nemogućenemoguće postajepostaje mogućeako dovoljnodovoljno želišja sam sanjalicaverujem u nestvarnoverujem u onosvaki put kadaput kada mikada mi kažumi kažu dakažu da seda se nese ne zavaravamjer nemoguće postajenemoguće postaje mogućeako dovoljno želiš

Ali, ja sam sanjalica. Verujem u nestvarno. Verujem u ono “ali” svaki put kada mi kažu da se ne zavaravam. Jer nemoguće postaje moguće, ako dovoljno želiš. -Đorđe Balašević
ali-ja-sam-sanjalica-verujem-u-nestvarno-verujem-u-ono-ali-svaki-put-kada-mi-kau-da-se-ne-zavaravam-jer-nemogue-postaje-mogue-ako-dovoljno-eli
Svidelo se to nekome ili ne – prisiljen si da shvatiš da te smrt čeka. Međutim, ja se ne bojim smrti, ja sam fatalist. Verujem da je to to kada dođe tvoje vreme. -Klint Istvud
svidelo-se-to-nekome-ili-ne-prisiljen-da-shvati-da-te-smrt-eka-meutim-ja-se-ne-bojim-smrti-ja-sam-fatalist-verujem-da-to-to-kada-doe-tvoje-vreme