Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.


ali-srea-uvek-bila-tamo-gde-neko-umeo-da-voli-i-iveo-za-svoja-oseanja-ako-ih-negovao-ako-ih-nije-gazio-i-potiskivao-ona-su-mu-donosila-zadovoljstvo
herman hesealisrećauvekbilatamogdenekoumeodavoliživeozasvojaosećanjaakoihnegovaoakonijegaziopotiskivaoonasumudonosilazadovoljstvolepotanepružaradostonomekoposedujevećumejojsediviali srećasreća jeje uvekuvek bilabila tamotamo gdegde jeje nekoneko umeoumeo dada volivoli ii živeoživeo zaza svojasvoja osećanjaako ihih jeje negovaoako ihih nijenije gaziogazio ii potiskivaoona susu mumu donosiladonosila zadovoljstvolepota nene pružapruža radostradost onomeonome koko jeje posedujeveć onomeonome koko umeume dada jeje volivoli ii dada jojjoj sese diviali sreća jesreća je uvekje uvek bilauvek bila tamobila tamo gdetamo gde jegde je nekoje neko umeoneko umeo daumeo da volida voli ivoli i živeoi živeo zaživeo za svojaza svoja osećanjaako ih jeih je negovaoako ih nijeih nije gazionije gazio igazio i potiskivaoona su musu mu donosilamu donosila zadovoljstvolepota ne pružane pruža radostpruža radost onomeradost onome koonome ko jeko je posedujeveć onome koonome ko umeko ume daume da jeda je volije voli ivoli i dai da jojda joj sejoj se divi

Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž.Mnogo puta žena ne voli muškarca čijoj se lepoti najviše divi, jer svaka žena instiktivno oseća da je fizička lepota žensko oružje, a ona to svoje oružje ne voli da vidi u rukama muža ili ljubavnika.Sreća nije u onome što posedujemo, već u onome što jesmo.Isto vreme uvek je duže onome ko čeka, nego onome ko dolazi.voli me iz inata, voli me bez ostatka, voli me bilo gde sam bas takvu kakva jesamNe veruj onome koji izdaleka dolazi, već onome koji se odande vraća.