Žalim ljude koji ne piju. Kada se probude ujutro, to je najbolje što će se osećati ceo dan.


alim-ljude-koji-ne-piju-kada-se-probude-ujutro-to-najbolje-to-e-se-oseati-ceo-dan
frenk sinatraŽalimljudekojinepijukadaseprobudeujutrotonajboljetoćeosećaticeodanŽalim ljudeljude kojikoji nene pijukada sese probudeprobude ujutroje najboljenajbolje štošto ćeće sese osećatiosećati ceoceo danŽalim ljude kojiljude koji nekoji ne pijukada se probudese probude ujutroje najbolje štonajbolje što ćešto će seće se osećatise osećati ceoosećati ceo danŽalim ljude koji neljude koji ne pijukada se probude ujutroje najbolje što ćenajbolje što će sešto će se osećatiće se osećati ceose osećati ceo danŽalim ljude koji ne pijuje najbolje što će senajbolje što će se osećatišto će se osećati ceoće se osećati ceo dan

ima ljudi koji ti za 5 min. pokvare ceo dan i onih sa kojima provedes minut i pozelis da traje vecnost.
ima-ljudi-koji-ti-za-5-min-pokvare-ceo-dan-i-onih-kojima-provedes-minut-i-pozelis-da-traje-vecnost
Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥
postoje-ljudi-koji-ti-za-pet-minuta-pokvare-ceo-dan-i-oni-s-kojima-provede-minut-a-poeli-da-traje-veno
Kada ujutro vežem kravatu, čini mi se da donosim ideološku odluku. -Umberto Eko
kada-ujutro-veem-kravatu-ini-mi-se-da-donosim-ideoloku-odluku
Onaj osecaj kad bi prespavao ceo dan.
onaj-osecaj-kad-bi-prespavao-ceo-dan