Žalim ljude koji ne piju. Kada se probude ujutro, to je najbolje što će se osećati ceo dan.


alim-ljude-koji-ne-piju-kada-se-probude-ujutro-to-najbolje-to-e-se-oseati-ceo-dan
frenk sinatraŽalimljudekojinepijukadaseprobudeujutrotonajboljetoćeosećaticeodanŽalim ljudeljude kojikoji nene pijukada sese probudeprobude ujutroje najboljenajbolje štošto ćeće sese osećatiosećati ceoceo danŽalim ljude kojiljude koji nekoji ne pijukada se probudese probude ujutroje najbolje štonajbolje što ćešto će seće se osećatise osećati ceoosećati ceo danŽalim ljude koji neljude koji ne pijukada se probude ujutroje najbolje što ćenajbolje što će sešto će se osećatiće se osećati ceose osećati ceo danŽalim ljude koji ne pijuje najbolje što će senajbolje što će se osećatišto će se osećati ceoće se osećati ceo dan

Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.ima ljudi koji ti za 5 min. pokvare ceo dan i onih sa kojima provedes minut i pozelis da traje vecnost.Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥Kada ujutro vežem kravatu, čini mi se da donosim ideološku odluku.Čovek je ono o čemu razmišlja ceo dan.Onaj osecaj kad bi prespavao ceo dan.