Žalosna je istina da se čovekov život zaista sastoji od sklopa nepomirljivih suprotnosti – dana i noći, rođenja i smrti, sreće i nesreće, dobra i zla. Mi čak nismo ni sigurni da će jedna prevagnuti nad drugom, da će dobro nadvladati zlo, a radost suzbiti patnju.


alosna-istina-da-se-ovekov-ivot-zaistasastoji-od-sklopa-nepomirljivih-suprotnosti-dana-i-noi-roenja-i-smrti-sree-i-nesree-dobra-i-zla-mi-ak-nismo
karl gustav jungŽalosnaistinadasečovekovživotzaista sastojiodsklopanepomirljivihsuprotnostidananoćirođenjasmrtisrećenesrećedobrazlamičaknismosigurnićejednaprevagnutinaddrugomdobronadvladatizloradostsuzbitipatnjuŽalosna jeje istinaistina dada sese čovekovčovekov životživot zaista sastojizaista sastoji odod sklopasklopa nepomirljivihnepomirljivih suprotnostisuprotnosti –– danadana ii noćirođenja ii smrtisreće ii nesrećedobra ii zlami čakčak nismonismo nini sigurnisigurni dada ćeće jednajedna prevagnutiprevagnuti nadnad drugomda ćeće dobrodobro nadvladatinadvladati zloradost suzbitisuzbiti patnjuŽalosna je istinaje istina daistina da seda se čovekovse čovekov životčovekov život zaista sastojiživot zaista sastoji odzaista sastoji od sklopaod sklopa nepomirljivihsklopa nepomirljivih suprotnostinepomirljivih suprotnosti –suprotnosti – dana– dana idana i noćirođenja i smrtisreće i nesrećedobra i zlami čak nismočak nismo ninismo ni sigurnini sigurni dasigurni da ćeda će jednaće jedna prevagnutijedna prevagnuti nadprevagnuti nad drugomda će dobroće dobro nadvladatidobro nadvladati zloa radost suzbitiradost suzbiti patnju

Opšte se dobro sastoji od sreće pojedinaca. -Alber Kami
opte-se-dobro-sastoji-od-sree-pojedinaca
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eljeka-stanica
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eleznika-stanica
Ne možemo biti sigurni da imamo nešto zbog čega vredi živeti osim ako nismo spremni umreti za to. -Ernesto Če Gevara
ne-moemo-biti-sigurni-da-imamo-neto-zbog-ega-vredi-iveti-osim-ako-nismo-spremni-umreti-za-to