Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.


amac-se-moe-skloniti-u-zatonu-mrea-se-moe-skloniti-u-jezeru-za-njih-se-moe-rei-da-su-sasvim-bezbedni-medutim-snaan-ovek-moe-da-doe-u-pono-i-odnese-ih
Čuang ceČamacsemožesklonitizatonumrežajezeruzanjihrećidasusasvimbezbednimedutimsnažančovekdođeponoćodneseihnaleđimaneukinevidebezobzirakolikodobrosklanjalistvarimanjeilivećeuvekpostojimogućnostizgubealiakosvemirsklonitesvemirvienećeimatigdeizgubitovelikaistinastvaristogamudracpraviizleteonotoizgubitiostajezajednotimČamac sese možemože sklonitiskloniti uu zatonumreža sese možemože sklonitiskloniti uu jezeruza njihnjih sese možemože rećireći dada susu sasvimsasvim bezbednisnažan čovekčovek možemože dada dođedođe uu ponoćponoć ii odneseodnese ihih nana leđimaneuki nene videbez obziraobzira kolikokoliko dobrodobro sklanjalisklanjali stvaristvari –– manjemanje iliili većeveće –– uvekuvek postojipostoji mogućnostmogućnost dada sese izgubeali akoako svemirsvemir sklonitesklonite uu svemirviše nećeneće imatiimati gdegde dada sese izgubije velikavelika istinaistina stvaristoga mudracmudrac pravipravi izleteizlete uu onoono štošto sese nene možemože izgubitiizgubiti ii ostajeostaje zajednozajedno ss timČamac se možese može sklonitimože skloniti uskloniti u zatonumreža se možese može sklonitimože skloniti uskloniti u jezeruza njih senjih se možese može rećimože reći dareći da suda su sasvimsu sasvim bezbednisnažan čovek možečovek može damože da dođeda dođe udođe u ponoću ponoć iponoć i odnesei odnese ihodnese ih naih na leđimaneuki ne videbez obzira kolikoobzira koliko dobrokoliko dobro sklanjalidobro sklanjali stvarisklanjali stvari –stvari – manje– manje ilimanje ili većeili veće –veće – uvek– uvek postojiuvek postoji mogućnostpostoji mogućnost damogućnost da seda se izgubeali ako svemirako svemir sklonitesvemir sklonite usklonite u svemirviše neće imatineće imati gdeimati gde dagde da seda se izgubije velika istinavelika istina stvaristoga mudrac pravimudrac pravi izletepravi izlete uizlete u onou ono štoono što sešto se nese ne možene može izgubitimože izgubiti iizgubiti i ostajei ostaje zajednoostaje zajedno szajedno s tim

Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati - ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Istina je šira, viša i dublja od vasione. Zato se istina ne može znati – ona se može otkriti duhovnom čoveku, kao što se dan ne može znati, no može se otkriti otvorenom oku. -Nikolaj Velimirović
istina-ira-via-i-dublja-od-vasione-zato-se-istina-ne-moe-znati-ona-se-moe-otkriti-duhovnom-oveku-kao-to-se-dan-ne-moe-znati-no-moe-se-otkriti
Ništa živ čovek ne može izgubiti što mu jedno proleće ne bi moglo povratiti, niti može biti čovek trajno nesrećan dok Bog daje da se duša leči zaboravom a zemlja obnavlja prolećem. -Ivo Andrić
ni-iv-ovek-ne-moe-izgubiti-to-mu-jedno-prolee-ne-bi-moglo-povratiti-niti-moe-biti-ovek-trajno-nesrean-dok-bog-daje-da-se-a-i-zaboravom-a-zemlja