Ambicija i osveta uvek su gladmi.


ambicija-i-osveta-uvek-su-gladmi
danske posloviceambicijaosvetauveksugladmiambicija ii osvetaosveta uvekuvek susu gladmiambicija i osvetai osveta uvekosveta uvek suuvek su gladmiambicija i osveta uveki osveta uvek suosveta uvek su gladmiambicija i osveta uvek sui osveta uvek su gladmi