Amerika je greška… džinovska greška.


amerika-greka-dinovska-greka
sigmund frojdamerikagreka…džinovskagrekaamerika jeje greška…greška… džinovskadžinovska greškaamerika je greška…je greška… džinovskagreška… džinovska greškaamerika je greška… džinovskaje greška… džinovska greškaamerika je greška… džinovska greška

Amerika je greška... džinovska greška.Subotom se svaka greška prašta :)))Poricati grešku – dvostruka je greška.Odricati grešku -dvostruka je greška.Neuspeh je samo greška u proceni, ponavljana iz dana u dan.Naša najveća greška je naša briga oko tuđih grešaka.