Apstraktni identitet sa sobom još nema života… Nešto, dakle, ima život samo ukoliko sadrži protivrečnosti u sebi i ima snage da može protivrečnosti u sebi da obuhvati i da je zadrži.


apstraktni-identitet-sobom-jo-nema-ivota-neto-dakle-ima-ivot-samo-ukoliko-sadri-protivrenosti-u-sebi-i-ima-snage-da-moe-protivrenosti-u-sebi-da
georg vilhelm fridrih hegelapstraktniidentitetsobomjonemaživota…netodakleimaživotsamoukolikosadržiprotivrečnostisebisnagedamožeobuhvatizadržiapstraktni identitetidentitet sasa sobomsobom jošjoš nemanema života…života… neštoima životživot samosamo ukolikoukoliko sadržisadrži protivrečnostiprotivrečnosti uu sebisebi ii imaima snagesnage dada možemože protivrečnostiprotivrečnosti uu sebisebi dada obuhvatiobuhvati ii dada jeje zadržiapstraktni identitet saidentitet sa sobomsa sobom jošsobom još nemajoš nema života…nema života… neštoima život samoživot samo ukolikosamo ukoliko sadržiukoliko sadrži protivrečnostisadrži protivrečnosti uprotivrečnosti u sebiu sebi isebi i imai ima snageima snage dasnage da možeda može protivrečnostimože protivrečnosti uprotivrečnosti u sebiu sebi dasebi da obuhvatida obuhvati iobuhvati i dai da jeda je zadrži

Moraš da smogneš snage i sebi otvoreno obećaš da ćeš ostati tragač za vječnošću u sebi, a ne za sobom u vječnosti. -Miroslav Mika Antić
mora-da-smogne-snage-i-sebi-otvoreno-obea-da-e-ostati-traga-za-vjenou-u-sebi-a-ne-za-sobom-u-vjenosti
Čini se da druga polovina čovečijeg života u sebi ne sadrži ništa drugo osim navika koje je sakupio u prvoj polovini života. -Fjodor Dostojevski
ini-se-da-druga-polovina-oveijeg-ivota-u-sebi-ne-sadri-drugo-osim-navika-koje-sakupio-u-prvoj-polovini-ivota
Greške se uvek mogu oprostiti ukoliko počinioc ima snage da ih prizna. -Bruce Lee
greke-se-uvek-mogu-oprostiti-ukoliko-poinioc-ima-snage-da-ih-prizna
Ne, nisam primetio kako je obučena. Jebiga, kad je sa mnom, onda u najboljem slučaju, ima na sebi samo šnalu. -Đorđe Balašević
ne-nisam-primetio-kako-obuena-jebiga-kad-mnom-onda-u-najboljem-sluaju-ima-na-sebi-samo-nalu
Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebi -Lav Tolstoj
poznati-boga-mogue-samo-u-sebi-dok-ga-ne-nadje-u-sebi-nee-ga-nai-nigdenema-boga-za-onog-ko-ne-zna-da-ga-nosi-u-sebi