Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju.


apsurdno-rei-da-mukarac-ne-moe-voljeti-samo-jednu-enu-kao-sto-apsurdno-rei-da-muziar-treba-vie-violina-da-bi-svirao-istu-melodiju
onore de balzakapsurdnorećidamukaracnemoževoljetisamojednuženukaostoapsurdnomuzičartrebavieviolinabisviraoistumelodijuapsurdno jeje rećireći dada muškaracmuškarac nene možemože voljetivoljeti samosamo jednujednu ženukao stosto jeje apsurdnoapsurdno rećireći dada muzičarmuzičar trebatreba viševiše violinaviolina dada bibi sviraosvirao istuistu melodijuapsurdno je rećije reći dareći da muškaracda muškarac nemuškarac ne možene može voljetimože voljeti samovoljeti samo jednusamo jednu ženukao sto jesto je apsurdnoje apsurdno rećiapsurdno reći dareći da muzičarda muzičar trebamuzičar treba višetreba više violinaviše violina daviolina da bida bi sviraobi svirao istusvirao istu melodijuapsurdno je reći daje reći da muškaracreći da muškarac neda muškarac ne možemuškarac ne može voljetine može voljeti samomože voljeti samo jednuvoljeti samo jednu ženukao sto je apsurdnosto je apsurdno rećije apsurdno reći daapsurdno reći da muzičarreći da muzičar trebada muzičar treba višemuzičar treba više violinatreba više violina daviše violina da biviolina da bi sviraoda bi svirao istubi svirao istu melodijuapsurdno je reći da muškaracje reći da muškarac nereći da muškarac ne možeda muškarac ne može voljetimuškarac ne može voljeti samone može voljeti samo jednumože voljeti samo jednu ženukao sto je apsurdno rećisto je apsurdno reći daje apsurdno reći da muzičarapsurdno reći da muzičar trebareći da muzičar treba višeda muzičar treba više violinamuzičar treba više violina datreba više violina da biviše violina da bi sviraoviolina da bi svirao istuda bi svirao istu melodiju

Mislim da se za jednu ženu ne može reći da je najlepša ili najružnija na svetu. To zavisi od očiju koje je posmatraju. -Horhe Luis Borhes
mislim-da-se-za-jednu-enu-ne-moe-rei-da-najlepa-ili-najrunija-na-svetu-to-zavisi-od-oiju-koje-posmatraju
Da muškarac odista voli postojano samo jednu ženu, potrebna je mašta koja ide u priviđenje i prelazi u ludilo. -Jovan Dučić
da-mukarac-odista-voli-postojano-samo-jednu-enu-potrebna-koja-ide-u-privienje-i-prelazi-u-ludilo
Ne može muškarac varati ženu onoliko koliko se žena može praviti da mu je verna. -Đakomo Kazanova
ne-moe-mukarac-varati-enu-onoliko-koliko-se-ena-moe-praviti-da-mu-verna