Atlasu se dozvoljava mišljenje da ima slobodu da, ukoliko želi, može pustiti Zemlju i otići. Međutim, to mišljenje je sve što mu je zaista dozvoljeno.


atlasu-se-dozvoljava-miljenje-da-ima-slobodu-da-ukoliko-eli-moe-pustiti-zemlju-i-otii-meutim-to-miljenje-sve-to-mu-zaista-dozvoljeno
franc kafkaatlasusedozvoljavamiljenjedaimaslobodudaukolikoželimožepustitizemljuotićimeđutimtosvetomuzaistadozvoljenoatlasu sese dozvoljavadozvoljava mišljenjemišljenje dada imaima sloboduslobodu daukoliko želimože pustitipustiti zemljuzemlju ii otićimišljenje jeje svesve štošto mumu jeje zaistazaista dozvoljenoatlasu se dozvoljavase dozvoljava mišljenjedozvoljava mišljenje damišljenje da imada ima sloboduima slobodu damože pustiti zemljupustiti zemlju izemlju i otićimišljenje je sveje sve štosve što mušto mu jemu je zaistaje zaista dozvoljeno

Fanatik je onaj ko ne može promeniti svoje mišljenje, a ne želi da promeni temu. -Vinston Čerčil
fanatik-onaj-ko-ne-moe-promeniti-svoje-miljenje-a-ne-eli-da-promeni-temu
Mi nemamo nikakvo pravo da izrazimo mišljenje ukoliko nemamo sve odgovore. -Kurt Kobejn
mi-nemamo-nikakvo-pravo-da-izrazimo-miljenje-ukoliko-nemamo-sve-odgovore
Fanatik je osoba koja ne može promeniti mišljenje, a ne želi promeniti temu razgovora. -Teodor Ruzvelt
fanatik-osoba-koja-ne-moe-promeniti-miljenje-a-ne-eli-promeniti-temu-razgovora
Nikad ništa ne shvataj lično, kakvo god da je mišljenje ljudi o tebi, bilo ono loše ili dobro, to je samo njihovo mišljenje, ali ne i istina.
nikad-ne-shvataj-lino-kakvo-god-da-miljenje-ljudi-o-tebi-bilo-ono-loe-ili-dobro-to-samo-njihovo-miljenje-ali-ne-i-istina
Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav. -Paulo Koeljo
vrijeme-ne-mijenja-ovjeka-niti-ga-mudrost-preobraava-jedino-to-moe-ovjeka-da-navede-da-promijeni-miljenje-jeste-ljubav