… bas kada mislis da je to ono pravo, tada sve nestaje…:( ali .. nikad ne gubi nadu !


bas-kada-mislis-da-to-ono-pravo-tada-sve-nestaje-ali-nikad-ne-gubi-nadu
baskadamislisdatoonopravotadasvenestaje…alinikadnegubinadu… basbas kadakada mislismislis dada jeono pravotada svealinikadnikad nene gubigubi nadunadu… bas kadabas kada misliskada mislis damislis da jeje to ononikad nenikad ne gubine gubi nadugubi nadu… bas kada mislisbas kada mislis dakada mislis da jeda je to onoje to ono pravonikad ne gubinikad ne gubi nadune gubi nadu… bas kada mislis dabas kada mislis da jemislis da je to onoda je to ono pravonikad ne gubi nadunikad ne gubi nadu

Ako nestane ovisnosti zasnovane na nadi, tada obično nestaje i poštovanja. -Baltasar Gracian y Morales
ako-nestane-ovisnosti-zasnovane-na-nadi-tada-obino-nestaje-i-potovanja
Ono kad se bas, bas potrudis da nekom objasnis gde neka ulica i ono kad tele samo ode, a ti ostanes sam sa sobom i dalje da objasnjavas?
ono-kad-se-bas-bas-potrudis-da-nekom-objasnis-gde-neka-ulica-i-ono-kad-tele-samo-ode-a-ti-ostanes-sam-sobom-i-dalje-da-objasnjavas
Duša može često da održi tijelo, ali tijelo dušu nikad; ona posrće i gubi se sama. -Meša Selimović
dua-moe-esto-da-odri-tijelo-ali-tijelo-u-nikad-ona-posre-i-gubi-se-sama
Da li covjek sve,bas sve,na kraju preboli?!
da-li-covjek-svebas-svena-kraju-preboli
Smrt nas ne zanima, jer sve dok mi postojimo nema smrti, a kada smrt nastupi, mi tada i ne postojimo. -Epikur
smrt-nas-ne-zanima-jer-sve-dok-mi-postojimo-nema-smrti-a-kada-smrt-nastupi-mi-tada-i-ne-postojimo