Bas me zanima da li postoji neki Kinez koji ima tetovazu na srpskom :-)


bas-me-zanima-da-li-postoji-neki-kinez-koji-ima-tetovazu-na-srpskom
basmezanimadalipostojinekikinezkojiimatetovazunasrpskombas meme zanimazanima dada lili postojipostoji nekineki kinezkinez kojikoji imaima tetovazutetovazu nana srpskombas me zanimame zanima dazanima da lida li postojili postoji nekipostoji neki kinezneki kinez kojikinez koji imakoji ima tetovazuima tetovazu natetovazu na srpskombas me zanima dame zanima da lizanima da li postojida li postoji nekili postoji neki kinezpostoji neki kinez kojineki kinez koji imakinez koji ima tetovazukoji ima tetovazu naima tetovazu na srpskombas me zanima da lime zanima da li postojizanima da li postoji nekida li postoji neki kinezli postoji neki kinez kojipostoji neki kinez koji imaneki kinez koji ima tetovazukinez koji ima tetovazu nakoji ima tetovazu na srpskom

Fikcija koja me najviše zanima ima veze sa stvarnim svetom. -Rejmond Karver
fikcija-koja-me-najvie-zanima-ima-veze-stvarnim-svetom
Svi mi koji okrećemo Studio B kad nas zanima koliko je stepeni … ;)
svi-mi-koji-okreemo-studio-b-kad-nas-zanima-koliko-stepeni
Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti. -Duško Radović
neko-vam-jutros-govori-ali-ga-vi-ne-sluate-ne-zanima-vas-on-mislihteli-biste-da-znate-misli-onaj-koji-daleko-i-koji-uti
Kada baciš u vodu kamen, on najbržim putem tone do dna. Tako je to i kada čovek ima neki cilj, neku nameru. -Herman Hese
kada-baci-u-vodu-kamen-on-najbrim-putem-tone-do-dna-tako-to-i-kada-ovek-ima-neki-cilj-neku-nameru