Bez žene bi početak našeg života bio bez pomoći, sredina života bez zadovoljstva i kraj bez utehe.


bez-ene-bi-poetak-naeg-ivota-bio-bez-pomoi-sredina-ivota-bez-zadovoljstva-i-kraj-bez-utehe
fridrih Šilerbezženebipočetaknaegživotabiobezpomoćisredinazadovoljstvakrajutehebez ženežene bibi početakpočetak našegnašeg životaživota biobio bezbez pomoćisredina životaživota bezbez zadovoljstvazadovoljstva ii krajkraj bezbez utehebez žene bižene bi početakbi početak našegpočetak našeg životanašeg života bioživota bio bezbio bez pomoćisredina života bezživota bez zadovoljstvabez zadovoljstva izadovoljstva i kraji kraj bezkraj bez utehebez žene bi početakžene bi početak našegbi početak našeg životapočetak našeg života bionašeg života bio bezživota bio bez pomoćisredina života bez zadovoljstvaživota bez zadovoljstva ibez zadovoljstva i krajzadovoljstva i kraj bezi kraj bez utehebez žene bi početak našegžene bi početak našeg životabi početak našeg života biopočetak našeg života bio beznašeg života bio bez pomoćisredina života bez zadovoljstva iživota bez zadovoljstva i krajbez zadovoljstva i kraj bezzadovoljstva i kraj bez utehe

Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom
Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje: biti siromašan je stanje duha. -Mike Todd
nikad-nisam-bio-siromaan-ali-sam-bio-bez-novca-biti-bez-novaca-prolazno-stanje-biti-siromaan-stanje-duha
Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke