Bez obzira čime se bavi, svaki čovjek na zemlji uvijek je glavna ličnost istorije svijeta. I naravno, nije svjesan toga.


bez-obzira-ime-se-bavi-svaki-ovjek-na-zemlji-uvijek-glavna-linost-istorije-svijeta-i-naravno-nije-svjesan-toga
paulo koeljobezobziračimesebavisvakičovjeknazemljiuvijekglavnaličnostistorijesvijetanaravnonijesvjesantogabez obziraobzira čimečime sese bavisvaki čovjekčovjek nana zemljizemlji uvijekuvijek jeje glavnaglavna ličnostličnost istorijeistorije svijetai naravnonije svjesansvjesan togabez obzira čimeobzira čime sečime se bavisvaki čovjek načovjek na zemljina zemlji uvijekzemlji uvijek jeuvijek je glavnaje glavna ličnostglavna ličnost istorijeličnost istorije svijetanije svjesan togabez obzira čime seobzira čime se bavisvaki čovjek na zemljičovjek na zemlji uvijekna zemlji uvijek jezemlji uvijek je glavnauvijek je glavna ličnostje glavna ličnost istorijeglavna ličnost istorije svijetabez obzira čime se bavisvaki čovjek na zemlji uvijekčovjek na zemlji uvijek jena zemlji uvijek je glavnazemlji uvijek je glavna ličnostuvijek je glavna ličnost istorijeje glavna ličnost istorije svijeta

U borbi tebe i svijeta, uvijek stani na stranu svijeta.Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku.Čovječanstvo poseduje različite kreativne kapacitete, a osjećaj optimizma, za koji mislim da postoji razlog, zapravo dolazi iz istorije. Ne iz egzistencije ovih kapaciteta, već iz činjenice da su tokom istorije ljudi vodili hrabru borbu protiv strašnih stvari i osvajali veoma važne borbe za slobodu i pravdu, ne bez regresija jer se stvari kreću i unazad, takođe, ali je tokom vremena došlo do definitivnog progresa u proširenju oblasti prava, pravde, moralnih obzira.Bez obzira kolko se trudio da je zadrzis, ne mozes da prkosis sudbini.Uvijek budi svoj, izrazi svoju ličnost, Imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati.Uvek budi svoj, izrazi svoju ličnost, imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati.