Bez suprotnosti nema napretka: to je zakon koji je civilizacija do sada sledila.


bez-suprotnosti-nema-napretka-to-zakon-koji-civilizacija-do-sada-sledila
karl marksbezsuprotnostinemanapretkatozakonkojicivilizacijadosadasledilabez suprotnostisuprotnosti nemanema napretkaje zakonzakon kojikoji jeje civilizacijacivilizacija dodo sadasada sledilabez suprotnosti nemasuprotnosti nema napretkaje zakon kojizakon koji jekoji je civilizacijaje civilizacija docivilizacija do sadado sada sledilabez suprotnosti nema napretkaje zakon koji jezakon koji je civilizacijakoji je civilizacija doje civilizacija do sadacivilizacija do sada sledilaje zakon koji je civilizacijazakon koji je civilizacija dokoji je civilizacija do sadaje civilizacija do sada sledila