Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom.


bez-svake-sumnje-sve-nae-znanje-poinje-iskustvom
imanuel kantbezsvakesumnjesvenaeznanjepočinjeiskustvombez svakesvake sumnjesumnje svesve našenaše znanjeznanje počinjepočinje sasa iskustvombez svake sumnjesvake sumnje svesumnje sve našesve naše znanjenaše znanje počinjeznanje počinje sapočinje sa iskustvombez svake sumnje svesvake sumnje sve našesumnje sve naše znanjesve naše znanje počinjenaše znanje počinje saznanje počinje sa iskustvombez svake sumnje sve našesvake sumnje sve naše znanjesumnje sve naše znanje počinjesve naše znanje počinje sanaše znanje počinje sa iskustvom

Iako svo naše znanje počinje sa iskustvom, ne znači automatski da ono jedino nastaje iz iskustva. -Imanuel Kant
iako-svo-nae-znanje-poinje-iskustvom-ne-znai-automatski-da-ono-jedino-nastaje-iz-iskustva
Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-osjetilima-onda-produi-do-razumijevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Svo naše znanje počinje sa čulima, onda produži do razumevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-ulima-onda-produi-do-razumevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Što se više povećava naše znanje, sve se više odmotava i ukazuje naše neznanje. -Džon F. Kenedi
to-se-vie-poveava-nae-znanje-sve-se-vie-odmotava-i-ukazuje-nae-neznanje
Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla. -Žarko Laušević
sve-i-sve-pakosti-sva-nespokojstva-ovog-sveta-dolaze-iz-sumnje-da-nema-sumnje-ne-bi-bilo-toliko-zla