Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena.


biblija-i-crkva-su-oduvek-bile-najvei-kamen-spoticanja-na-putu-emancipacije-ena
elizabet kedi stentonbiblijacrkvasuoduvekbilenajvećikamenspoticanjanaputuemancipaciježenabiblija ii crkvacrkva susu oduvekoduvek bilebile najvećinajveći kamenkamen spoticanjaspoticanja nana putuputu emancipacijeemancipacije ženabiblija i crkvai crkva sucrkva su oduveksu oduvek bileoduvek bile najvećibile najveći kamennajveći kamen spoticanjakamen spoticanja naspoticanja na putuna putu emancipacijeputu emancipacije ženabiblija i crkva sui crkva su oduvekcrkva su oduvek bilesu oduvek bile najvećioduvek bile najveći kamenbile najveći kamen spoticanjanajveći kamen spoticanja nakamen spoticanja na putuspoticanja na putu emancipacijena putu emancipacije ženabiblija i crkva su oduveki crkva su oduvek bilecrkva su oduvek bile najvećisu oduvek bile najveći kamenoduvek bile najveći kamen spoticanjabile najveći kamen spoticanja nanajveći kamen spoticanja na putukamen spoticanja na putu emancipacijespoticanja na putu emancipacije žena

Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže:
alkohol-moda-ovjekov-najvei-neprijatelj-ali-biblija-kae-voli-svoga-neprijatelja
Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže: Voli svoga neprijatelja. -Frank Sinatra
alkohol-moda-ovjekov-najvei-neprijatelj-ali-biblija-kae-voli-svoga-neprijatelja
Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima. -Matija Bećković
bie-to-jedini-grad-u-kome-oduvek-bio-i-im-uo-njeno-ime-i-pre-nego-to-sreo-oduvek-znao-i-voleo-ve-vekovima
Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu. -Ralf Voldo Emerson
sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu
Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene. -Doroti Parker
ene-nisu-stvorene-da-bi-bile-shvaene-ve-da-bi-bile-voljene