Biblija je jedna od najgenocidnijih knjiga u istoriji.


biblija-jedna-od-najgenocidnijih-knjiga-u-istoriji
noam Čomskibiblijajednaodnajgenocidnijihknjigaistorijibiblija jeje jednajedna odod najgenocidnijihnajgenocidnijih knjigaknjiga uu istorijibiblija je jednaje jedna odjedna od najgenocidnijihod najgenocidnijih knjiganajgenocidnijih knjiga uknjiga u istorijibiblija je jedna odje jedna od najgenocidnijihjedna od najgenocidnijih knjigaod najgenocidnijih knjiga unajgenocidnijih knjiga u istorijibiblija je jedna od najgenocidnijihje jedna od najgenocidnijih knjigajedna od najgenocidnijih knjiga uod najgenocidnijih knjiga u istoriji

Dosada je jedna jedina reč, kratka reč, koja ima samo šest slova, ali njen doživljaj je cela knjiga koju čovek za života ne bi mogao prelistati, pa ni na brzinu.Evropa je kreirana na istoriji, a Amerika na filozofiji.Biblija pokazuje put ka nebesima, a ne kojim putem nebesa idu.Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena.Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže: Voli svoga neprijatelja.Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže: