Biće je moralno onda kada je u stanju da posmatra svoja prošla dela i njihove uzroke- i da neke odobrava a neke ne.


bie-moralno-onda-kada-u-stanju-da-posmatra-svoja-pro-dela-i-njihove-uzroke-i-da-neke-odobrava-a-neke-ne
Čarls darvinbićemoralnoondakadastanjudaposmatrasvojaproladelanjihoveuzrokenekeodobravanebiće jeje moralnomoralno ondaonda kadakada jeu stanjustanju dada posmatraposmatra svojasvoja prošlaprošla deladela ii njihovenjihove uzrokei dada nekeneke odobravaneke nebiće je moralnoje moralno ondamoralno onda kadaonda kada jekada je uje u stanjuu stanju dastanju da posmatrada posmatra svojaposmatra svoja prošlasvoja prošla delaprošla dela idela i njihovei njihove uzrokei da nekeda neke odobravaodobrava a nekea neke nebiće je moralno ondaje moralno onda kadamoralno onda kada jeonda kada je ukada je u stanjuje u stanju dau stanju da posmatrastanju da posmatra svojada posmatra svoja prošlaposmatra svoja prošla delasvoja prošla dela iprošla dela i njihovedela i njihove uzrokei da neke odobravaneke odobrava a nekeodobrava a neke nebiće je moralno onda kadaje moralno onda kada jemoralno onda kada je uonda kada je u stanjukada je u stanju daje u stanju da posmatrau stanju da posmatra svojastanju da posmatra svoja prošlada posmatra svoja prošla delaposmatra svoja prošla dela isvoja prošla dela i njihoveprošla dela i njihove uzrokeda neke odobrava a nekeneke odobrava a neke ne

Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje. -Đorđe Balašević
ljubim-dobre-ljubim-lake-neke-prave-a-neke-ne-i-sve-su-vile-sve-su-kraljice-i-sve-su-nevazne-na-spram-nje
Ono najčudnije kada ljudi umru su njihove cipele. To je najtužnija stvar. Kao da najveći deo njihove ličnosti ostaje u njihovim cipelama. -Čarls Bukovski
ono-najudnije-kada-ljudi-umru-su-njihove-cipele-to-najtunija-stvar-kao-da-najvei-deo-njihove-linosti-ostaje-u-njihovim-cipelama
Vrijednost neke ideje leži u njenom korištenju. -Tomas Edison
vrijednost-neke-ideje-i-u-njenom-koritenju
Sve su zmije otrovne, samo se neke prave da nisu. -Dušan Kovačević
sve-su-zmije-otrovne-samo-se-neke-prave-da-nisu