Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.


bie-to-jedini-grad-u-kome-oduvek-bio-i-im-uo-njeno-ime-i-pre-nego-to-sreo-oduvek-znao-i-voleo-ve-vekovima
matija bećkovićbićetojedinigradkomeoduvekbiočimčuonjenoimeprenegotosreoznaovoleovećvekovimajedini gradgrad uu komekome sisi oduvekoduvek bioi čimčim sisi čuočuo njenonjeno imei prepre negonego štošto sije sreooduvek sije znaoznao ii voleovoleo većveć vekovimabiće to jedinijedini grad ugrad u komeu kome sikome si oduveksi oduvek bioi čim sičim si čuosi čuo njenočuo njeno imei pre negopre nego štonego što sišto si jesi je sreooduvek si jesi je znaoje znao iznao i voleoi voleo većvoleo već vekovimabiće to jedini gradjedini grad u komegrad u kome siu kome si oduvekkome si oduvek bioi čim si čuočim si čuo njenosi čuo njeno imei pre nego štopre nego što sinego što si ješto si je sreooduvek si je znaosi je znao ije znao i voleoznao i voleo veći voleo već vekovimabiće to jedini grad ujedini grad u kome sigrad u kome si oduveku kome si oduvek bioi čim si čuo njenočim si čuo njeno imei pre nego što sipre nego što si jenego što si je sreooduvek si je znao isi je znao i voleoje znao i voleo većznao i voleo već vekovima

Na putu da postanem pokvaren dečko,sreo sam nju. Njenim ulaskom u moj život,periodni sistem elemenata postao je potpun. Čini mi se da je to mesto oduvek bilo rezervisano samo za nju i da je oduvek čekalo da se ona pojavi.Putovanje kroz vreme je oduvek bilo smatrano za naučnu fantastiku, ali generalna Ajnštajnova teorija relativiteta dozvoljava mogučnost da iskrivimo toliko odnos vremena i prostora da postane moguće lansirati se u raketi i vratiti se pre nego u stvari i kreneš.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Novac i uspeh ne menjaju ljude. Oni jednostavno naglašavaju ono što je oduvek i bilo tu.Ona ga je molila da je poželi, i on ju je mnogo želio, mnogo više nego što je mogla dazamisli, ali nisu bile u pitanju njene grudi, ili njeno tijelo, već njeno društvo. Želio je da je zagrli, da tako ostanu čuteći i gledajući u vatru, pijući vino, pušeći cigaretu, to je bilo dovoljno.Ja sam ovde, ja ne idem nigde. Bez obzira na težinu povrede – osim ako je potpuno onesposobljavajuća – biću isti igrač koji sam i oduvek bio. Pronaćiću način da to uradim. Načiniću neke prepravke, neke promene, ali ja i dalje dolazim.