Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima.


bie-to-jedini-grad-u-kome-oduvek-bio-i-im-uo-njeno-ime-i-pre-nego-to-sreo-oduvek-znao-i-voleo-ve-vekovima
matija bećkovićbićetojedinigradkomeoduvekbiočimčuonjenoimeprenegotosreoznaovoleovećvekovimajedini gradgrad uu komekome sisi oduvekoduvek bioi čimčim sisi čuočuo njenonjeno imei prepre negonego štošto sije sreooduvek sije znaoznao ii voleovoleo većveć vekovimabiće to jedinijedini grad ugrad u komeu kome sikome si oduveksi oduvek bioi čim sičim si čuosi čuo njenočuo njeno imei pre negopre nego štonego što sišto si jesi je sreooduvek si jesi je znaoje znao iznao i voleoi voleo većvoleo već vekovimabiće to jedini gradjedini grad u komegrad u kome siu kome si oduvekkome si oduvek bioi čim si čuočim si čuo njenosi čuo njeno imei pre nego štopre nego što sinego što si ješto si je sreooduvek si je znaosi je znao ije znao i voleoznao i voleo veći voleo već vekovimabiće to jedini grad ujedini grad u kome sigrad u kome si oduveku kome si oduvek bioi čim si čuo njenočim si čuo njeno imei pre nego što sipre nego što si jenego što si je sreooduvek si je znao isi je znao i voleoje znao i voleo većznao i voleo već vekovima

Novac i uspeh ne menjaju ljude. Oni jednostavno naglašavaju ono što je oduvek i bilo tu. -Vil Smit
novac-i-uspeh-ne-menjaju-ljude-oni-jednostavno-naglaavaju-ono-to-oduvek-i-bilo